Proszę całą Społeczność szkolną o zapoznanie się z najnowszym Komunikatem Dyrektora Szkoły.

07.02.2019, 13:20 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 120

DLA  UCZNIÓW

W związku z licznymi przypadkami łamania Statutu przez niektórych uczniów oraz jego nieznajomością i ciągłymi pytaniami Szkoła wskazuje odpowiednie fragmenty do przeczytania, zapamiętania i stosowania w codziennym życiu szkolnym.

Rozdział 4 Prawa i obowiązki uczniów

 § 101. Prawa i obowiązki uczniów.                      

WYCIĄG ZE STATUTU

2. Uczeń w szkole ma obowiązek:

3) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej (w tym wykonywania poleceń nauczycieli, także podczas przerw międzylekcyjnych, także jeśli te polecenia dotyczą spędzania przerw na boisku szkolnym, czyli poza budynkiem szkolnym);

4) okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i wszystkim ludziom poprzez społeczne akceptowane formy;

6) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

9) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

§ 104. Uczniom nie wolno:

4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole § 109.

2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku,  w przerwach międzylekcyjnych.

 

WYCIĄG Z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

ZADANIA CELE SPOSOBY REALIZACJI, METODY

Uczeń:  Dba o higienę osobistą.

·  Uczestniczy w zajęciach

·         Dba rozwój fizyczny i psychiczny. 

1. Ukazywanie znaczenia czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu w dobie rozwoju techniki, komputeryzacji i innych zagrożeń cywilizacyjnych.

Uczeń: 

·         docenia znaczenie sportu,

· docenia znaczenia rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu

Zgodnie z przepisami BHP uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu.

 

PRZEPISY PRAWNE:

Umieszczone na początku Statutu!

31. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). – przepisy BHP

40. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

43. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

W dalszej kolejności:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59). 5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).

Ponadto: Kodeks Pracy

ŻYCZĘ  WSZYSTKIM  UCZNIOM  (ZWŁASZCZA  KLASIE  NAJSTARSZEJ)  PRZYJEMNEJ  I  POŻYTECZNEJ  DLA  SWOJEGO  DALSZEGO  ŻYCIA  I  ROZWOJU  LEKTURY!

 

Bardzo prosimy też wszystkich rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na:

WYCIĄG ZE STATUTU

3. Rodzice mają obowiązek:

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały i przybory szkolne;

5) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną(współdziałania w przypadku wszawicy);

10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM DYŻURUJĄCYM NA PRZERWACH MIĘDZYLEKCYJNYCH:

1.      Pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

2.      Zgodnie z przepisami BHP uczniowie spędzają przerwy międzylekcyjne na świeżym powietrzu.

 

Cały artykuł...

Komunikat dla rodziców dzieci przedszkolnych z oddziału pięciolatków (sala nr 1) i sześciolatków (sala nr 2)

02.09.2018, 19:38 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 157

Komunikat  dla  rodziców  dzieci  przedszkolnych z oddziału pięciolatków (sala nr 1) i sześciolatków (sala nr 2)

 

Aby ułatwić Państwu przyprowadzanie i odbieranie dzieci (grupa dopołudniowa), informuję, że dla Państwa i Waszych dzieci zostaną otwarte brązowe drzwi wejściowe do budynku szkolnego od strony u. Śremskiej.

Drzwi będą otwarte w godzinach: 7.10 – 8.30 oraz 12.30 – 13.00 (w pozostałych godzinach drzwi dla bezpieczeństwa pozostaną zamknięte jak do tej pory). Bardzo proszę, aby w tych godzinach przyprowadzać dzieci do przedszkola i w podanych godzinach po nie przychodzić.

Bardzo proszę, aby ograniczyć przebywanie na korytarzu szkolnym do niezbędnego minimum. I aby nie wchodzić wejściem bocznym (jak do tej pory), ponieważ to spowoduje przejście przez całą długość korytarza szkolnego (zatłoczonego przez uczniów szkoły)                    i zmniejsza bezpieczeństwo wszystkich dzieci przebywających w budynku szkolnym.

Drodzy Rodzice dzieci przedszkolnych, przypominam, że odbieracie dzieci dopiero po obiedzie i dlatego nie musicie przychodzić przed czasem (nawet do pół godziny wcześniej, jeszcze przed obiadem o godz. 12.00 – to naprawdę niepotrzebne). Nie bardzo macie gdzie czekać na dzieci, by wydłużać czas oczekiwania. Proszę przychodzić po dzieci bezpośrednio do sal po obiedzie, a nie tłoczyć się na korytarzu pod oknami.

Dzisiejszy komunikat podyktowany jest tym, iż w szkole zwiększyła się liczba uczniów (przekroczyliśmy magiczną liczbę 200 dzieci) i tym, iż zgodnie z przepisami oddziały przedszkolne  musiały „zejść” z góry na parter budynku.

Bardzo proszę o zrozumienie i dostosowanie się do tego komunikatu.

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                      Irena Borusiak

Cały artykuł...

Komunikat dla rodziców dzieci przedszkolnych z oddziału trzylatków i czterolatków (sala na dole) rodziców klasy Ib (sala nr 15 - piętro) oraz klasy III (sala nr 16 - piętro)

02.09.2018, 19:37 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 145

Komunikat  dla  rodziców  dzieci  przedszkolnych z oddziału trzylatków i czterolatków (sala na dole)  rodziców klasy Ib (sala nr 15 - piętro) oraz klasy III (sala nr 16 - piętro)

 

Bardzo proszę, by rodzice dzieci przedszkolnych jak w latach ubiegłych korzystali z wejścia bocznego do szkoły przyprowadzając i odbierając swe dzieci. Dzieci przedszkolne przyprowadzamy w godzinach 7.10 – 8.30 i odbieramy dopiero po obiedzie w godzinach 12.30 – 13.00.

Popołudniowa grupa przedszkolna również przebywa w tej sali, dlatego rodzice są proszeni przychodzić po swe dzieci (najpóźniej do godziny 15.00) korzystając z wejścia bocznego do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że by zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci wkrótce wejście boczne zostanie zamknięte i aby wejść, trzeba będzie nacisnąć dzwonek. Wówczas drzwi zostaną otwarte, a Państwo swobodnie wejdziecie do szkoły.

Takie działanie jest podyktowane tym, iż  z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i niestety zachowanie niektórych z nich (ucieczki z klasy na ulicę) musimy odciąć bezpośrednie wyjście poza budynek szkolny. Nie chcemy, by któreś z naszych dzieci wybiegło na ulicę prosto pod samochód. Gonitwa za uczniami z tzw. „problemami” także nie zawsze jest możliwa, ponieważ nauczyciel ma pod opieką więcej niż jednego ucznia i nie może pozostawić  uczniów bez opieki biegając za jednym. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zamknięcie drzwi, by nikt nie uciekał. Proszę też rozmawiać ze swymi dziećmi, by takie wydarzenia                w ogóle nie miały miejsca.

Rodziców uczniów klasy Ib proszę, by przychodzili po swe dzieci najwcześniej na 5 minut przed końcem lekcji. Nie bardzo jest miejsce, by Państwo mieli oczekiwać nie wiadomo jak długo. Wszyscy wiemy, o której kończy się dana lekcja. Jeśli dzieci muszą przyjść do szkoły wcześniej niż tuż przed 8.00, to przypominam, że dla nich jest czynna świetlica szkolna,                  w której mogą spokojnie poczekać i potem udają się do sali ze swym nauczycielem                            i wychowawcą.

Rodziców klasy III proszę o to samo, co rodziców klasy Ib. Jednocześnie przypominam, że Wasze dzieci są już duże i samodzielne. Świetnie sobie dają radę same, więc naprawdę nie zawsze trzeba już po nie przychodzić i tłoczyć się na korytarzu przeszkadzając młodszym dzieciom. Proszę o ewentualne oczekiwanie na dole przy schodach. Nie stwarzajmy zagrożenia dla innych uczniów szkoły. Przypominam też, że miejsce przy schodach to korytarz komunikacyjny dla uczniów korzystających z sali komputerowej i sali gimnastycznej. Rodzice, proszę, nie przeszkadzajcie uczniom z innych klas. Drodzy Rodzice, pozwólcie swym dzieciom na samodzielność.

Dzisiejszy komunikat podyktowany jest tym, iż w szkole zwiększyła się liczba uczniów (przekroczyliśmy magiczną liczbę 200 dzieci) i tym, iż zgodnie z przepisami oddziały przedszkolne  musiały „zejść” z góry na parter budynku. Świetlica jest też w tym roku salą szkolną, gdzie odbywają się lekcje, dlatego prosimy, by do niej nie wchodzić i tam nie oczekiwać na swe dzieci.

Przypominam też, że kuchnia szkolna to miejsce, gdzie bezwzględnie i absolutnie nie wchodzą osoby postronne i to nie tylko rodzice, ale także nauczyciele, dzieci i wszystkie inne osoby, które nie pracują w kuchni. Proszę więc, Rodzice, nie wchodźcie do kuchni i nawet tam nie zaglądajcie. Przypominam też, że nie wydajemy obiadów na zewnątrz i nie możemy częstować osób postronnych. Taki jest wymóg SANEPID-u i wszyscy zobowiązani jesteśmy do jego przestrzegania. Nie chcecie przecież spowodować zamknięcia kuchni i pozbawić wszystkich dzieci smacznych obiadów, deserków, podwieczorków i herbaty wydawanej                   2 razy dziennie dla uczniów, którzy szczególnie długo przebywają na terenie szkoły. Proszę pamiętać, że starsi uczniowie mają po 8 lekcji, przebywają w szkole często od 7.10 do 15.30, oni potrzebują obiadów i tej ciepłej herbaty jak powietrza. Zachęcamy także dzieci do korzystania ze stołówki szkolnej.

Bardzo proszę o zrozumienie i dostosowanie się do tego komunikatu.

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                      Irena Borusiak

Cały artykuł...

Komunikat dla rodziców dzieci szkolnych z klasy Ia (sala nr 3) i pozostałych uczniów klas IV - VIII

02.09.2018, 19:36 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 164

Komunikat  dla  rodziców  dzieci szkolnych z klasy Ia (sala nr 3)  i pozostałych uczniów klas IV - VIII

 

Rodziców uczniów klasy Ia proszę, by przychodzili po swe dzieci najwcześniej na 5 minut przed końcem lekcji. Nie bardzo jest miejsce, by Państwo mieli oczekiwać nie wiadomo jak długo na swe dzieci. Wszyscy wiemy, o której kończy się dana lekcja. Jeśli dzieci muszą przyjść do szkoły wcześniej niż tuż przed 8.00, to przypominam, że dla nich jest czynna świetlica szkolna,  w której mogą spokojnie poczekać i potem udają się do sali ze swym nauczycielem i wychowawcą.

Rodziców pozostałych klas proszę o to samo, co rodziców klasy Ia (zwłaszcza klasy IV). Jednocześnie przypominam, że Wasze dzieci są już duże i samodzielne (chodzi przede wszystkim o klasy V – VIII). Świetnie sobie dają radę same, więc naprawdę nie zawsze trzeba już po nie przychodzić i tłoczyć się na korytarzu przeszkadzając młodszym dzieciom. Proszę o ewentualne oczekiwanie na dole przy schodach. Nie stwarzajmy zagrożenia dla innych uczniów szkoły. Przypominam też, że miejsce przy schodach to korytarz komunikacyjny dla uczniów korzystających z sali komputerowej i sali gimnastycznej. Rodzice, proszę, nie przeszkadzajcie uczniom z innych klas. Drodzy Rodzice, pozwólcie swym dzieciom na samodzielność. Oni naprawdę świetnie sobie dają radę.

Proszę nie wchodzić na korytarz szkolny i nie czekać na dzieci na korytarzu przy oknie. Zrozumcie, Rodzice, że to przeszkadza innym dzieciom i stwarza zagrożenie. Chciałabym uniknąć sytuacji wypraszania nadgorliwych rodziców z korytarza szkolnego czy świetlicy.              A w zeszłym roku obserwowaliśmy zjawisko przychodzenia i to przed czasem rodziców dzieci z klasy V i VI (większych wzrostem od dyrekcji!) i czekania na nich pod klasą. Naprawdę nie wierzycie, że Wasze dzieci sobie dadzą radę? Uwierzcie, to wspaniali młodzi ludzie i świetnie sobie radzą. Nie potrzebują oczekiwania pod klasą i prowadzenia ich za rączkę” poza budynek szkolny. Pozwólcie im na samodzielność. Oni muszą sobie poradzić          w życiu. Kiedyś opuszczą naszą szkołę i wyruszą w świat do innych szkół i innych miast. Ułatwmy im to i nauczmy samodzielności.

Dzisiejszy komunikat podyktowany jest tym, iż w szkole zwiększyła się liczba uczniów (przekroczyliśmy magiczną liczbę 200 dzieci) i tym, iż zgodnie z przepisami oddziały przedszkolne  musiały „zejść” z góry na parter budynku (są teraz w sali nr 1 i sali nr 2). Świetlica jest też w tym roku salą szkolną, gdzie odbywają się lekcje, dlatego prosimy, by do niej nie wchodzić i tam nie oczekiwać na swe dzieci. Można spokojnie przybyć po dziecko tuż przed dzwonkiem i poczekać przed wejściem do świetlicy.

Przypominam też, że kuchnia szkolna to miejsce, gdzie bezwzględnie i absolutnie nie wchodzą osoby postronne i to nie tylko rodzice, ale także nauczyciele, dzieci i wszystkie inne osoby, które nie pracują w kuchni. Proszę więc, Rodzice, nie wchodźcie do kuchni i nawet tam nie zaglądajcie. Przypominam też, że nie wydajemy obiadów na zewnątrz i nie możemy częstować osób postronnych. Taki jest wymóg SANEPID-u i wszyscy zobowiązani jesteśmy do jego przestrzegania. Nie chcecie przecież spowodować zamknięcia kuchni i pozbawić wszystkich dzieci smacznych obiadów, deserków, podwieczorków i herbaty wydawanej                   2 razy dziennie dla uczniów, którzy szczególnie długo przebywają na terenie szkoły. Proszę pamiętać, że starsi uczniowie mają po 8 lekcji, przebywają w szkole często od 7.10 do 15.30, oni potrzebują obiadów i tej ciepłej herbaty jak powietrza. Zachęcamy także dzieci do korzystania ze stołówki szkolnej. Proszę nas zrozumieć i uniknąć sytuacji, że kogoś                            z rodziców trzeba wypraszać z kuchni, świetlicy czy korytarza szkolnego.

Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa udaje się do sekretariatu, gabinetu pedagoga czy wychowawcy klasy, to proszę wchodzić bez żadnych zastrzeżeń. Wiadomo, że sprawy trzeba załatwić.

Bardzo proszę o zrozumienie i dostosowanie się do tego komunikatu.

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                      Irena Borusiak

 

Cały artykuł...

Godziny pracy

01.03.2018, 18:29 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 243


 

Cały artykuł...

PRZYPOMNIENIE

19.01.2017, 17:18 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 393


PRZYPOMNIENIE

 

Przypominamy wszystkim rodzicom i uczniom, że w czasie zimy na boisku szkolnym panują wyjątkowe warunki i dlatego należy bardziej zadbać o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z przerwy na świeżym powietrzu. Zasady takie obowiązują od wielu lat i wszystkim powinny być znane.

 

1. Nie wolno rzucać śnieżkami.
2. Nie wolno kopać śniegu w stronę kolegów i koleżanek.
3. Nie wolno ślizgać się po skoczni.
4. Nie wolno przewracać innych uczniów na śnieg.
5. Nie wolno biegać po schodach, które w czasie zimy są szczególnie śliskie.
6. Absolutnie nie wolno zawieszać się rękami na bramkach i próbować wchodzić na pnie drzew.
7. Nie wolno chodzić na plac zabaw.
8. Nie wolno obrzucać się bryłami śniegu.
9. Zaleca się także niekładzenie się na śniegu, ponieważ ubranie nasiąka wilgocią i mokrzy uczniowie siedzą tak przez kilka godzin, przez co są narażeni na choroby.
10. Gdy na boisku leży śnieg, uczniowie nie grają w piłkę nożną.
11. Nie wolno ślizgać się na chodnikach i placyku przed szkołą (śliska kostka sprzyja złamaniom i innym urazom).

 

Powyższe zabawy są jak najbardziej dozwolone po zakończeniu lekcji, gdy uczniowie opuszczą teren szkoły, a rodzice wyrażą na nie zgodę.

 

Rodziców bardzo prosimy o rozmowy z dziećmi. Chcielibyśmy, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły czuli się na jej terenie bezpiecznie. Nie chcielibyśmy, aby jakikolwiek uczeń uległ wypadkowi. pamiętajmy, że dbałość o bezpieczne zabawy jest najważniejsza.

 

Dyrektor szkoły  

Cały artykuł...

ZEBRANIA Z RODZICAMI

15.11.2017, 21:59 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 429

ZEBRANIA Z RODZICAMI odbędą się w środę dnia 22 listopada o godzinie 16.00

zebranie ogólne w sali gimnastycznej - bardzo ważna obecność wszystkich rodziców, potem w klasach.

 

Tematyka zebrania ogólnego:
1. Informacja o staraniach o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych obok szkoły - to nasze wspólne starania i troska o bezpieczeństwo dzieci udających się do szkoły i po lekcjach do domu.
2. Informacja o starania w Ministerstwie Oświaty o 15 tys. zł na książki do biblioteki - potrzebne wsparcie rodziców.
3. Informacja o Zabawie Andrzejkowej organizowanej przez Radę Rodziców - prośba o wsparcie.
4. Informacja o Kiermaszu Świątecznym 16 grudnia 2017r. o godzinie 15.00 (sobota).
5. Informacja o profilaktyce wszawicy na terenie powiatu średzkiego.
6. Apel do Rodziców z Kruczynka o pomoc w powrocie dzieci do obwodu szkolnego do Boguszyna (obecnie są w obwodzie szkoły w Kolniczkach - decyzja Rady Gminy z roku 2017).
6. Spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa.

 

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców o obecność, to ważne dla bezpieczeństwa ,rozwoju i przyszłości dzieci - uczniów szkoły i przedszkola.

 

Prosimy oddzielnie o obowiązkową obecność Rodziców uczniów klasy VII. To właśnie klasa VII jako pierwsza w historii w przyszłym roku będzie pisać po raz pierwszy obowiązkowy Sprawdzian ośmioklasisty, który będzie decydował o przyjęciu uczniów do wymarzonych szkół średnich (liceów i techników) i szkół branżowych. Rodzice, to przyszłość Waszych dzieci! Serdecznie zapraszamy. W klasie jest 21 uczniów i obecność na zebraniach 4 rodziców jest nieporozumieniem! Klasa VII nie jest łatwa. Nawet
najlepsi mają trudności. Wszyscy powinniśmy im pomóc i dlatego prosimy Rodziców klasy VII o większe zaangażowanie, przecież chodzi o całą przyszłość Waszych dzieci! To bardzo ważne zebranie dla wszystkich.

 

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...

KOMUNIKATY - PAŹDZIERNIK

01.10.2017, 14:55 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 249

 1. Zebranie Rady Rodziców 5 października godz. 16.30 w świetlicy szkolnej. Przewodnicząca Rady Rodziców prosi o obowiązkową obecność!!!
 2. Prośba o datki finansowe oraz o fanty na zabawę organizowaną przez Radę Rodziców, która odbędzie się 25 listopada 2017r.
 3. Zaproszenie dla wszystkich rodziców i chętnych oraz przyjaciół szkoły na Zabawę Andrzejkową, która odbędzie się dnia 25 listopada na sali wiejskiej w Boguszynku. Dochód przeznaczony na Radę Rodziców potrzeby uczniów (środki dydaktyczne i pomoce naukowe).

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...

KOMUNIKATY - WRZESIEŃ

24.09.2017, 15:51 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 251

1. Decyzją Rady Rodziców dotychczasowa składka pozostaje na tym samym poziomie 20 zł na rok. Ponieważ jest to dość niska kwota, Rada Rodziców zadecydowała, iż nie ma zwolnień na żadne dziecko. Wszyscy są zobowiązani dokonywać wpłat na każde dziecko bez względu na ilość dzieci w szkole.


2. Uczniowie klas IV – VII wpłacają po 3 zł na herbatę, ponieważ dla nich uruchomiono dodatkową przerwę po południu (pomiędzy 6 a 7 lekcją), na której mogą się napić ciepłej herbaty. Uczniowie ci przebywają na terenie szkoły do godziny 15.20. Pozostali uczniowie płacą po 2 zł na miesiąc. Przerwa śniadaniowa pomiędzy 2 a 3 godziną lekcyjną.


3. Jeśli rodzice nie decydują się na dodatkowe ubezpieczenie dziecka w szkole, są proszeni o złożenie stosownego oświadczenia u wychowawcy dziecka i podanie swojego numeru ubezpieczenia, co jest przydatne zwłaszcza w przypadku wycieczek.

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak
 

Cały artykuł...

OGŁOSZENIA

24.09.2017, 15:48 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 253

OGŁOSZENIA!


             Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich rodziców klas III-VII, abyście Państwo oczekiwali na swe dzieci nie na korytarzu szkolnym, a w świetlicy. Prośbę podyktowaliśmy tym, iż zwiększamy bezpieczeństwo naszych uczniów na korytarzu szkolnym. Korytarz jest zatłoczony. Przypominamy, że obecnie na terenie szkoły jest klasa VII, czyli więcej uczniów. Na zebraniu ogólnym w dniu 18 września dyrektor wszystko wyjaśniał. Przypominamy także, że Wasze dzieci, drodzy Państwo, są naprawdę samodzielne i same potrafią się spakować. Samodzielności zresztą też należy uczyć. Dajmy naszym dzieciom szansę na samodzielność.


          Prosimy także o niewchodzenie osób postronnych do łazienek szkolnych. Może być to źle odebrane przez innych rodziców. Macie Państwo wspaniałe dzieci, które świetnie dają sobie radę same. Uszanujcie prosimy, ich samodzielność i zaradność. Uwierzcie we własne dzieci!


          Przypominamy także, że do kuchni mogą wchodzić tylko osoby upoważnione z aktualnymi badaniami lekarskimi z upoważnienia SANEPID-u, czyli panie kucharki oraz dyrektor szkoły. Na teren kuchni nie ma prawa wejść żaden rodzic, uczeń i nauczyciel.
 

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

10.09.2017, 17:36 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 286


 

Cały artykuł...

OGŁOSZENIE!!!

25.04.2017, 19:02 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 542

Ogłoszenie !

 

1) W najbliższym czasie obok wjazdu do szkoły pojawi się tablica z napisem „Zakaz wjazdu. Nie dotyczy pracowników szkoły”. Bardzo prosimy o dostosowanie się do napisu.

 

Tablica pojawi się w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci udających się do szkoły.


Zakaz nie obowiązuje popołudniami w czasie trwania zebrań z rodzicami i konsultacji rodziców z nauczycielami, czyli w tzw. „drzwi otwarte” dla rodziców (uczniowie nie przebywają wtedy na terenie szkoły i samochody im nie zagrażają). Zakaz nie obowiązuje też osoby, które popołudniami wynajmują salę gimnastyczną (by np. grać w tenisa stołowego).

 

Bardzo dziękujemy wszystkim tym rodzicom, którzy zgodnie z wcześniejszą prośbą dyrektora nie wjeżdżali na teren szkoły i boisko, tylko pozostawiali swoje samochody poza terenem szkolnym.

 

Niestety, niektórzy rodzice nadal zagrażali bezpieczeństwu dzieci i wjeżdżali na teren boiska szkolnego. Niektórzy nawet z nadmierną szybkością, jakby brali udział w rajdzie samochodowym, co szczególnie jest niebezpieczne dla dzieci. Elewacja budynku znowu uległa uszkodzeniu. To wszystko spowodowało decyzję o zawieszeniu zgodnie z prawem wyżej wspomnianej tablicy.

 

2) Jednocześnie informujemy, że brama ewakuacyjna wiodąca z boiska szkolnego na pole nie jest drogą przejściową dla mieszkańców ani też drogą dojścia uczniów do szkoły. Nie prowadzi tam bowiem żadna droga. Jest tam pole. Istnieje tylko wydeptana ścieżka przez tzw. „wygodnickich” skracających sobie drogę przez teren publicznej instytucji po np. zakupach. Mają tamtędy po prostu bliżej. Tak być jednak nie powinno. Brama nie powinna być otwarta i żaden z mieszkańców nie powinien sobie skracać drogi przechodząc lub przejeżdżając na rowerze przez teren szkoły. Takie postępowanie również zagraża bezpieczeństwu dzieci. Jednakże wychodząc naprzeciw kilku rodzicom, których dzieci mają z tamtej strony bliżej do szkoły, informujemy, że brama pozostanie otwarta w godzinach 7.00 – 8.00 i 12.00 – 13.00 (dla najmłodszych dzieci). Otwarta, czyli nie zamknięta na kłódkę. Prosimy, by uczniowie i rodzice korzystający z niej zamykali ją po przejściu na rodzaj haczyka, który się tam znajduje, aby brama nie stała otworem, ale by mogli z niej skorzystać w trosce o swe dzieci i ruch uliczny. Starsi uczniowie mogą dojść do szkoły drogą może dłuższą, ale za to bardziej właściwą i przeznaczoną do tego celu.
Młodzież korzystającą z przystanku szkolnego i udającą się do gimnazjum i dalej bardzo prosimy o nieprzechodzenie przez boisko szkolne tylko skorzystanie z drogi właściwej i chodnika.

 

Bardzo prosimy także o nieprzechodzenie górą przez zamkniętą bramę, bo to powoduje jej osiadanie i zniszczenia np. zawiasów. Całkiem niedawno naprawialiśmy bramę główną wiodącą na ul. Śremską właśnie z tego powodu.

 

DYREKTOR SZKOŁY 

Irena Borusiak 
 

Cały artykuł...

INFORMACJA

19.02.2017, 09:09 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 476


INFORMACJA

 

Dementując powstałe plotki i w celu zapobiegania niezdrowym sensacjom, co nie służy ani uczniowi, ani szkole informuję:

 

1. Rodzice wchodzący do szkoły nie muszą znać PESELU swojego dziecka. Nigdy szkoła tego nie wymagała i nie będzie wymagać. Bo i po co?

 

2. Dane osobowe łącznie z nr PESEL dziecka są podawane tylko i wyłącznie wtedy, gdy rodzice zapisują swoje dziecko do szkoły (ale to dla wszystkich powinno być zrozumiałe, bo to normalna procedura), a dzieje się to w sekretariacie (bez obecności osób trzecich) i przy uwzględnianiu ochrony danych osobowych, których nie podaje się na zewnątrz i pozostają w dokumentach szkoły (zgodnie z uchwałą o ochronie danych osobowych).

 

3. Zapewniamy Rodziców, że nasza szkoła pozostaje otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, zawsze można do niej przyjść i porozmawiać z dyrektorem, wychowawcą czy konkretnym nauczycielem. I nie potrzeba przy tym podawać PESELU dziecka, ponieważ nie jest to do niczego potrzebne. Dla celów organizacyjnych prosimy jedynie o indywidualne umawianie się przez telefon szkolny (proszę pamiętać, że nauczyciel nie musi nikomu dawać telefonu prywatnego, nie ma takiego obowiązku!),
ponieważ nauczyciela czy dyrektora nie można "wyciągać" z lekcji, bo inne dzieci nie mogą na tym tracić. Poza tym przecież nauczyciel nie może wyjść z klasy i pozostawić jej samej, żeby się nic nie stało, bo ktoś do niego przyszedł, a na przerwach nauczyciele mają dyżury i również nie mogą pozostawić uczniów bez opieki. Naprawdę prosimy o rozsądek. Zawsze można się przecież umówić na rozmowę.

 

4. Prosimy także, żeby w przypadku jakichkolwiek pytań czy niejasności przyjść do szkoły do sekretariatu w celu ich wyjaśnienia. Można też zadzwonić do szkoły i poprosić o kontakt ze mną. Obiecuję odpowiedzieć na pytania Państwa i wyjaśnić wszelkie wątpliwości. W naszej szkole prężnie działa także Rada Rodziców, z którą się regularnie spotykam i na zebraniach omawiamy różne sprawy. To są Państwa przedstawiciele. Sami ich wybraliście. Proszę się z nimi kontaktować. Oni również mogą pewne
sprawy wyjaśnić. Jestem z Radą Rodziców w stałym kontakcie i również odpowiadam na jej pytania. Nawet poza zebraniami.

 

5. Zapraszamy także rodziców na naszą stronę internetową, gdzie informujemy o wszystkim, co się dzieje na terenie szkoły, zamieszczamy ogłoszenia i komunikaty (właśnie po to, by uniknąć niejasności).

 

6. Zapraszamy także wszystkich rodziców na zebrania (także ogólne, a nie tylko w klasach) oraz na tzw. "drzwi otwarte", czyli indywidualne konsultacje z poszczególnymi nauczycielami, na których także jestem obecna i udzielam wszelkich informacji. Nigdy nikomu nie odmówiłam rozmowy i wyjaśnień. Zawsze jestem gotowa do rozmowy. Zapraszam Państwa do siebie na rozmowy indywidualne. Jestem gotowa wejść także do każdej klasy na zebranie, jeśli Państwo wyrazicie taką potrzebę (w jednej klasie w tym
roku szkolnym już byłam obecna na zebraniu, ponieważ zaszła taka potrzeba i rodzice tej klasy mnie o to prosili). Bardzo mnie to cieszy, jeśli mogę być przydatna i pomóc. Proszę więc o kontakt. Nikomu nigdy nie odmówiłam rozmowy i pomocy.

 

7. Jestem też zmuszona sytuacją przypomnieć o tzw. drodze służbowej. Najpierw, proszę Państwa, w razie wątpliwości odnośnie swego dziecka i ewentualnych wątpliwości idziemy do nauczyciela uczącego, potem do wychowawcy, a jeśli to nic nie da, to dopiero potem do dyrektora szkoły. Dopiero jeśli wszytko to zawiedzie, udajemy się poza obręb szkoły. W żadnym zakładzie pracy nie idzie się od razu do prezesa, tylko najpierw do brygadzisty i dopiero potem do kierownika itd. Proszę wziąć to pod uwagę.

 

8. Proszę też o zachowanie rozsądku i powstrzymanie emocji, jeśli chodzi o sprawy sporne. Proszę przyjść bezpośrednio do mnie, a postaram się wszystko wyjaśnić. Można zawsze ze wszystkim przyjść do mnie (ze skargą też), a postaram się pomóc. Zawsze tak robiłam i nie zamierzam tego zmieniać. Zapraszam Państwa gorąco do kontaktów ze szkołą.

 

Dyrektor szkoły
Irena Borusiak

Cały artykuł...

KOMUNIKATY GRUDZIEŃ

22.12.2016, 09:08 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 551

1. Przypominamy wszystkim, że na teren szkoły nie wolno wnosić przedmiotów wartościowych, w tym telefonów komórkowych. Przynoszenie takich przedmiotów do szkoły to złamanie postanowień statutu. W razie złamania statutu i przyniesienia przedmiotów wartościowych, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie, zagubienie czy kradzież. Postępowanie w takich przypadkach regulują postawienia statutu.

 

2. Jeśli dziecko przedszkolne czy szkolne przynosi własne zabawki, jest za nie odpowiedzialne i szkoła także nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie czy zagubienie. Uprasza się przy tym rodziców, by w trakcie poszukiwania rzeczy swego dziecka nie czynili zamętu w szkole, nie wchodzili na zajęcia do poszczególnych oddziałów i nie przeszkadzali w działalności szkoły oraz w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli przedszkola i szkoły i nie wchodzili w trakcie zajęć do klas, ponieważ to przeszkadza innym dzieciom w zajęciach.

 

3. Bardzo prosimy także rodziców odbierających swe dzieci po lekcjach, by przychodzili do szkoły najwyżej 5 minut przed ich zakończeniem. Gromadzenie się rodziców przybywających przed czasem i oczekujących na korytarzu przeszkadza w klasach w prowadzeniu zajęć. Prowadzi też do niepotrzebnego nadmiernego tłoku. Prosimy pamiętać, że korytarz szkolny i tak jest zatłoczony i względy bezpieczeństwa wymagają ograniczenia ilości osób na nim. Bardzo prosimy, aby rodzice nie przybywali z godzinnym lub nawet większym (co ostatnio ma nagminnie miejsce) wyprzedzeniem po dziecko. Szkoła to nie miejsce - przechowalnia, w którym mogą dowolnie przebywać i bez ograniczeń osoby dorosłe. Nie może być tłumaczeń w stylu: "Skończyłam pracę, przejeżdżałam i nie opłaca mi się wracać do domu, to poczekam w szkole" i ktoś siedzi na ławeczkach wśród kurteczek dziecięcych godzinę lub nawet dwie. Szkoła nie jest poczekalnią. Takie przebywanie dorosłych na jej terenie budzi podejrzenia i w przypadku jakichkolwiek zniszczeń czy kradzieży (wprawdzie rzadko to ma miejsce, właściwie nigdy się u nas nie zdarzyło, ale lepiej dmuchać na zimne i przeciwdziałać zawczasu) może paść podejrzenie na taką matkę, czy ojca którzy zupełnie niepotrzebnie i bezpodstawnie siedzą na szkolnym korytarzu godzinę i więcej. Proszę zrozumieć. To dezorganizuje pracę wszystkim pracownikom szkoły i nie wpływa dobrze na dzieci. Może być też niebezpieczne. A najważniejsze jest bezpieczeństwo i komfort dzieci, bo szkoła to przede wszystkim miejsce dla nich. Poza tym to przeszkadza w pracy paniom sprzątaczkom, które nie mogą sprzątać korytarza szkolnego.

 

4. Prosimy także rodziców o niewchodzenie do klas podczas trwania zajęć (lekcyjnych i pozalekcyjnych, np. kółek, także plastycznych i szydełkowania). Dzieci czują się skrępowane nieuzasadnioną obecnością osoby dorosłej i nie mogą pracować. Nie wchodzimy też do klasy, gdy tam trwają zajęcia świetlicowe. Bardzo prosimy nie przeszkadzać dzieciom. Na zakończenie zajęć oczekujemy na korytarzu. Wchodzimy tylko wtedy, gdy chcemy zabrać dziecko. I natychmiast wychodzimy razem ze swoją pociechą. Moje prośby są spowodowane zachowaniem nielicznej grupy rodziców. Bardzo proszę o zrozumienie. Szkoła to instytucja i rządzi się swoimi prawami, których wszyscy powinniśmy przestrzegać dla dobra dzieci (zarówno nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jak i rodzice oraz uczniowie). Dla wspólnego dobra. Dla dobra dzieci. Dobro i bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Informuję też rodziców, że jest dyskutowany projekt zamknięcia szkół dla bezpieczeństwa dzieci. Ma wejść w życie z dniem 1 września 2017r. Oznacza to, że niedługo nikt niepowołany nie wejdzie na teren szkoły, a zaistnieje Księga wejść, w którą każdy, kto chce wejść do szkoły, nawet rodzic po dziecko, nawet listonosz będzie się musiał wpisać z datą i godziną. Nikt nie będzie mógł przebywać na terenie szkoły dłużej niż to potrzebne. Rodzice będą musieli chodzić z plakietkami "Rodzic", a np.listonosz z plakietką "Gość". Wszystkie wejścia do szkoły zostaną zamknięte, a u nas otwarte będzie tylko wejście boczne, jednak wejdą tylko Ci, którzy się wpiszą do księgi i wezmą plakietkę, którą przy okazji wyjścia ze szkoły oddadzą (poza zebraniami i zajęciami dla seniorów oczywiście). Takie są wymogi prawa i wszyscy będą musieli się do niego dostosować. Proszę zrozumieć, że bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Na terenie całej Polski już trwają prace do wejścia w życie tych rozporządzeń. W naszej szkole zaczniemy od II semestru. Proszę się więc nie zdziwić, że szkoła będzie zamknięta, a wejść będzie można tylko wtedy, gdy wpiszecie się Państwo w zeszyt i weźmiecie plakietkę. Takie jest prawo, a to obowiązuje nas wszystkich. Nie będzie utrudniony dostęp do szkoły, nauczycieli i dyrektora, zawsze będzie można wejść, ale po spełnieniu powyższych zasad (wpisania się do księgi i pobrania odpowiedniej plakietki). Bardzo proszę o zrozumienie. Musimy jednak wszyscy się dostosować. To tylko dla bezpieczeństwa dzieci, co wszyscy powinni wziąć pod uwagę. I zrozumieć. Nasze dzieci są dla nas najważniejsze.

 

5. Ponawiam też prośbę o niewjeżdżanie na teren szkoły. Ostatnio miało miejsce naruszenie budynku szkolnego. W tej sytuacji należy się cieszyć tylko z tego, że nikt nie potrącił dziecka. Proszę zrozumieć, że bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły jest sprawą nadrzędną. Skończmy z wygodnictwem i przejdźmy te parę kroków. Nie tłumaczmy się, że ulica jest ruchliwa. Są ruchliwsze. Co mają powiedzieć ludzie w miastach? Tam nawet nie ma gdzie zaparkować, a muszą dzieci dowieźć. Rozumieją, w czym rzecz i nie stwarzają niepotrzebnych problemów. Proszę więc też o zrozumienie naszej sytuacji. Nie tylko do naszej szkoły czy przedszkola dowożone są dzieci.

 

Z drugiej strony dzieci szkolne nie muszą być dowożone prawie pod drzwi. Dajmy im oddychać, dajmy im trochę samodzielności, przecież będą musiały sobie poradzić w strasznym dzisiejszym świecie. Jak to zrobią, gdy usuwamy im wszelkie przeszkody spod nóg? Gdy je wyręczamy? Nie tędy droga. Pomoc tak, wyręczanie nie! Oni muszą się nauczyć samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach. Umożliwmy im to! Nie jesteśmy wieczni. Jak sobie poradzą, gdy nas zabraknie? Powinniśmy ich przygotować do radzenia sobie w życiu. Trochę samodzielności by się przydało. Inaczej sobie sami nie poradzą. Rodzice, dajcie im odrobinę samodzielności. Oni potrafią sami. Nadopiekuńczość i wyręczanie niszczy. Uczmy dzieci samodzielności Wtedy one na pewno odniosą sukces, a przecież tego im wszyscy życzymy, prawda? Dajcie im oddychać. Nie róbcie tego za nich. Dzieci z trzeciej klasy sobie poradzą w pakowaniu i ubieraniu samodzielnym. Oni to potrafią, niech uwierzą w siebie! Dzieci z czwartej klasy mogą do domu wracać autobusem. Nie trzeba ich wozić. Lepiej czekać na docelowym przystanku. A już na pewno nie trzeba czekać na nie godzinami na korytarzu szkolnym. A młodsze nie zmęczą się, jeśli same przejdą parę kroków do szkoły. Stanowczo współczesne dzieci mają za mało ruchu. I czyja to wina? Drodzy Rodzice, odpowiedzcie sobie sami na to pytanie.

 

TYM NIEMNIEJ DZIĘKUJĘ OSOBIE, KTÓRA WJECHAŁA W BUDYNEK SZKOLNY ZA TO, ŻE NAPRAWIŁA POWSTAŁE SZKODY. PRAGNĘ TEŻ ZAUWAŻYĆ, ŻE JEST TO PIERWSZY RODZIC, KTÓRY PRZYSZEDŁ I PRZYZNAŁ SIĘ DO SPOWODOWANIA SZKODY. TAKA POSTAWA ZASŁUGUJE NA SZACUNEK. BUDYNEK SZKOLNY ZOSTAŁ WIELOKROTNIE NARUSZONY I NISZCZONY. A JESZCZE NIKT NIE PRZYSZEDŁ I UCZCIWIE SIĘ NIE PRZYZNAŁ, ŻE TO ON ZROBIŁ. A O NAPRAWIE SZKÓD CZY ODPŁATNOŚCI W OGÓLE NIE BYŁO MOWY. DLATEGO TEŻ WYRAŻAMY UZNANIE DLA TAK UCZCIWEJ POSTAWY I DZIĘKUJEMY ZA NAPRAWIENIE SZKÓD. PRZYPOMINAMY JEDNAK, ŻE LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. LEPIEJ WIĘC NIE WJEŻDŻAĆ NA TEREN SZKOŁY. BARDZO DZIĘKUJEMY. I PROSIMY O ZROZUMIENIE. WSZYSTKO DLA DOBRA DZIECI.

 

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...

CO NAS CZEKA W GRUDNIU I STYCZNIU

16.12.2016, 11:18 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 423

Informujemy o ważnych datach w najbliższym czasie:

 

Jasełka szkolne: 22.12.2016r. godz. 11.00 (sala gimnastyczna) - czwartek.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA PRZEDSTAWIENIE.

 

 • Wigilie klasowe (i w przedszkolu): 22.12.2016r. (czwartek) ok. godz. 11.45.
 • Przerwa świąteczna: 23.12.2016 - 1.01.2017r. (piątek - niedziela).
 • Dzień wolny Święto Trzech Króli: 6.01.2017r. (piątek).
 • 16.01.2017r.: wystawianie ocen.
 • 26.01.2017r.: zebranie z Rodzicami o godz. 16.00.
 • Ferie zimowe (wolne szkoła i przedszkole): 30.01.2017 - 12.02.2017r. (dwa tygodnie).

DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...

ZEBRANIE TRÓJEK KLASOWYCH

17.11.2016, 13:34 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 394

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza Rodziców z trójek klasowych na spotkanie w czwartek 24 listopada 2016r. o godz. 16:00 w świetlicy szkolnej.

Cały artykuł...

DZIEŃ PATRONA

09.10.2016, 13:25 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 365

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

 

WSZYSTKICH RODZICÓW, BABCIE I DZIADKÓW, ABSOLWENTÓW ORAZ PRZYJACIÓŁ NASZEJ PLACÓWKI

I WSZYSTKICH TYCH, KTÓRYM ZALEŻY NA NASZEJ SZKOLE, NA JEJ PRZYSZŁOŚCI I SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI ORAZ TRWAŁOŚCI TRADYCJI SZKOŁY W BOGUSZYNIE

 

NA DZIEŃ PATRONA

 

13.10.16r. czwartek godz. 8.00 – 10.00 sala gimnastyczna szkoły

 

8.00 - „Spotkanie z Korczakiem” symboliczna inscenizacja klasy IV o Patronie inscenizacja klasy VI
przedstawienie Koła Teatralnego (klasy II – IV)

 

p r z e r w a

 

9.00 – rozdanie nagród za konkursy w Tygodniu Korczakowskim
Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej (klasa V)

 

9.55 – początek lekcji (lekcja 3, 4 i 5 bez zmian) – lekcje prowadzą uczniowie klasy VI pod
opieką nauczycieli w ramach Dnia Samorządności

 

WSZYSCY UCZNIOWIE SZKOŁY ORAZ PRZEDSZKOLACY W TYM DNIU KOŃCZĄ LEKCJE I ZAJĘCIA O GODZINIE 13.00

I ODJEŻDŻAJĄ PIERWSZYM KURSEM DO DOMU. W TYM DNIU NIE MA ŚWIETLICY POPOŁUDNIOWEJ!

Prosimy o odebranie dzieci o godzinie 13.00.

 

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak

Cały artykuł...

INFORMACJE Z ZEBRANIA TRÓJEK RADY RODZICÓW

09.10.2016, 13:36 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 356

INFORMACJE Z ZEBRANIA TRÓJEK RADY RODZICÓW

 

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy prawdopodobnie 4 grudnia w niedzielę o 15.00.
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka razem z Sołtysem wsi Boguszyn Panią Zofią Kędziorą (termin do uzgodnienia później).
 • Propozycje wycieczek:


- planetarium Potarzyca
- Zoo we Wrocławiu
- Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie

 


BARDZO PROSIMY O PRZEKAZYWANIE PROPOZYCJI WYCIECZEK WYCHOWAWCOM!

 

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak

Cały artykuł...

DO RODZICÓW DZIECI MIESZKAJĄCYCH W BOGUSZYNIE (DZIECI MIEJSCOWE)

09.10.2016, 13:31 , SP Boguszyn | Liczba odwiedzin: 388


DO RODZICÓW DZIECI MIESZKAJĄCYCH W BOGUSZYNIE (DZIECI MIEJSCOWE)

Uprzejmie przypominamy Rodzicom, że dzieci miejscowe, tj. z Boguszyna nie są objęte opieką świetlicową przed lekcjami oraz po zakończonych lekcjach. Świetlica w godzinach 7.10 - 8.00 oraz po zakończonych lekcjach jest przeznaczona tylko dla dzieci dojezdnych (świetlica popołudniowa tylko dla klas IV - VI, dlatego, że dzieci młodsze kończą zajęcia przed 13.00 i mogą do domu jechać pierwszym autobusem - specjalnie dla nich tak ułożono plan lekcji). Jeśli dzieci z klas I - III mają 3 lekcje w danym dniu, to rodzice są zobowiązani odebrać dziecko po tych 3 lekcjach do domu. Tak samo w przypadku 4 lekcji czy 5. Bardzo o to prosimy. I przypominamy, że zawsze na terenie wszystkich szkół obowiązywały takie przepisy (także u nas), więc to nic nowego.

Musimy jednak zamieścić na naszej stronie takie ogłoszenie, ponieważ niektórzy rodzice nadużywają opieki szkolnej. Przypominamy, że świetlica szkolna to nie przechowalnia. Służy ona konkretnym osobom w wyznaczonych celach.

Starsze dzieci (nawet już z klasy III, jeśli mają blisko i mogą iść chodnikiem) mogą samodzielnie wracać ze szkoły po skończonych lekcjach. Uczmy dzieci samodzielności i pamiętajmy, że popołudniami dzieci bawią się swobodnie poza domem. Opiekę po zakończonych lekcjach nad dziećmi sprawują rodzice. Rozumiemy, że niektórzy pracują, ale nawet to nie jest usprawiedliwieniem dla łamania przepisów i pozostawiania nieuprawnionych do tego dzieci po lekcjach w świetlicy. Proszę pamiętać, że równocześnie w świetlicy może przebywać tylko 25 dzieci. Jeśli Państwo nie odbierają swych dzieci po lekcjach, ta liczba się zwiększa. Jest to sytuacja niedopuszczalna i niezgodna z prawem. A tego tolerować nie wolno. Proszę o zorganizowanie opieki nad dziećmi po zakończonych lekcjach tak, by mogły wrócić do domu.

Opiekę świetlicową przed lekcjami i po lekcjach mają tylko dzieci dojezdne z uwagi na różne kursy autobusu. Świetlica po godzinie 13.00 obejmuje tylko dzieci dojezdne z klas IV - VI.

Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do obowiązujących przepisów.

Dyrektor szkoły

Irena Borusiak

Cały artykuł...

PROŚBA

09.10.2016, 13:33 , SP Boguszyn | Komentarze: 0 | Liczba odwiedzin: 478

Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI IDĄCYCH PIESZO BĄDŹ DOJEŻDŻAJĄCYCH NA ROWERACH DO SZKOŁY BARDZO PROSIMY RODZICÓW O NIE WJEŻDŻANIE SAMOCHODAMI NA TEREN SZKOŁY I BOISKA SZKOLNEGO. PRZYPOMINAMY, ŻE NA TEREN SZKOŁY NIE NALEŻY WJEŻDŻAĆ PRYWATNYMI SAMOCHODAMI. TAKIE PRZEPISY SĄ USTANAWIANE ODGÓRNIE NA TERENIE WSZYSTKICH SZKÓŁ. PARKING JEST PRZEZNACZONY DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY, KTÓRZY DOJEŻDŻAJĄ SAMOCHODAMI DO SWEJ PRACY. PARKING JEST NIEWIELKI I BRAKUJE NA NIM MIEJSCA NA PRYWATNE SAMOCHODY RODZICÓW. WJAZD NA TEREN BOISKA SKUTKUJE ZNISZCZENIAMI NAWIERZCHNI BOISKA. TEREN JEST ROZJEŻDŻANY PRZEZ SAMOCHODY.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA TEN TEREN RÓWNOCZEŚNIE WCHODZĄ I WJEŻDŻAJĄ NA ROWERACH DZIECI UDAJĄCE SIĘ NA LEKCJĘ. NASZA PROŚBA JEST PODYKTOWANA BEZPIECZEŃSTWEM WSZYSTKICH UCZNIÓW SZKOŁY.

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O POZOSTAWIANIE SAMOCHODÓW POZA TERENEM SZKOŁY, NIE BLOKOWANIE WJAZDU DO SZKOŁY, NIE NISZCZENIE TERENU BOISKA SZKOLNEGO ORAZ NIE ZASTAWIANIE MIEJSC PARKINGOWYCH PRZEZNACZONYCH NA SAMOCHODY PRACOWNIKÓW SZKOŁY.


DYREKTOR SZKOŁY

Irena Borusiak

Cały artykuł...